Általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Clinomics Europe Kft. (a továbbiakban Kft., mint Eladó) és a vele kapcsolatba lépő személy(ek) (a továbbiakban: Vásárló, Megrendelő úgyis, mint Vevő) között megvalósuló termékértékesítésre irányuló jogviszonyokat szabályozza.

A Kft. által értékesített és a Megrendelő által kiválasztott laboratóriumi eszközök, illetve orvos diagnosztikai eszközök (a továbbiakban: termékek) megrendelésének a feltételeit az egyedi Megrendelés és 1. számú melléklete, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Kft. és a Megrendelő/Vevő között jön létre. A Megrendelő/Vevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF külön értesítés és indoklás nélküli módosítására, amelyre tekintettel a Megrendelő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse.

Eladó:

Név: Clinomics Europe Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 19-21. fszt. 1b. Levelezési cím: 1138 Budapest, Révész utca 19-21. fszt. 1b. Üzlethelyiség címe: 1094 Budapest, Mihálkovics utca 10.

Képviselő neve: Changhoon Chae Cégjegyzékszám: 01-09-386118

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 29301063-2-41

Közösségi adószám: HU29301063 Számlavezető pénzintézet: OTP Számlaszám: 11736020-21458020

IBAN számlaszám: HU90 1173 6020 2145 8020 0000 0000

E-mail cím: office@clinomicseurope.com Telefonszám: +36 30 8466 840

II. Fogalmi meghatározások

  1. Eladó/Kft.: a Clinomics Europe Korlátolt Felelősségű Társaság.
  2. Megrendelő/ Vásárló/Vevő: az egyedi Megrendelés alapján terméket megvásárló személy.
  3. Termék: az az árucsoport, melyet az Eladó értékesít a Vevő részére, különösen a laboratóriumi eszközök, orvos diagnosztikai eszközök köre

III. Árajánlat

Az Eladó kijelenti, hogy a megadott árajánlatunk a közlést követő 30 napig érvényes, kivéve, amennyiben az adott termékértékesítés tekintetében külön eltérően nem rendelkezünk. Eladó fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a még nem hatályos ajánlatot visszavonhatja, illetve a termék árát módosíthatja.

IV. Árak

Az Eladó kijelenti, hogy a termékek árai bruttó összegben és forintban kerülnek meghatározásra és – kivéve, ha a Felek másképp nem állapodnak meg- a termékek esetében a szállítási és csomagolási költségek külön kerülnek feltüntetésre.

V. Fizetési feltételek

Eltérő megállapodás hiányában a szállítások és az árak DAP paritással érvényesek, a csomagolási és szállítási költségeket az Eladó külön tünteti fel az árajánlatban.

Eltérő megállapodás hiányában a vételár a számlakiállítás napjától számított 8 napon belül fizetendő. A Megrendelő/Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult késedelmi kamat felszámítására,       amelynek        mértéke        a        mindenkori        jegybanki        alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke.

VI. Szállítás, szállítási idő

Ha a Megrendelő/Vevő késedelembe esik vagy szándékosan megszegi egyéb együttműködési kötelezettségét, akkor Eladó fenntartja a jogot kártérítés követelésére, illetve a felmerült többletköltségei felszámítására. Emellett az Eladó fenntartja a jogot további követelések érvényesítésére is.

Jelen Szerződési Feltételek teljesülése esetén a vásárolt termékek megsemmisülésének vagy károsodásának kockázata (kárveszély viselése) akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő az átvétellel vagy a fizetéssel késedelembe esik.

Amennyiben a vállalt kötelezettségeket vis major, vagyis előre nem látható, az Eladó által nem befolyásolható és felelősségi körébe nem tartozó esemény (pl. hatósági intézkedés vagy utasítás (érvényességtől függetlenül), tűz, árvíz, vihar, robbanás vagy egyéb természeti katasztrófa, mozgósítás, háború) miatt nem képes teljesíteni, úgy a kötelezettségek teljesítési határideje meghosszabbodik a vis major által okozott késedelem időtartamával, amennyiben igazolható, hogy az említett akadályok számottevő befolyásolták a kivitelezést, a szállítást vagy a teljesítést.

Következésképp az Eladó mentesül a kárfelelősség alól, amennyiben a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

A fenti kitétel abban az esetben is érvényes, ha a kialakult körülmények valamelyik eladói beszállítónál okoznak késedelmet. Eladó mentesül továbbá a kötelezettségek alól abban az esetben, ha önhibáján kívül nem érkezik meg határidőben az Eladóhoz a megfelelő minőségű és tulajdonságú termék a szerződésszerű teljesítéshez.

VII. Felelősség, jótállás, szavatosság

1. Felelősség

Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség.

Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

Az Eladó által forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót az Eladó a Vevő rendelkezésére bocsátja, azonban amennyiben a Vevő véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt, ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt jeleznie szükséges a Vevőnek, melyet az Eladó pótolni köteles.

Az Eladó kifejezetten kizárja a felelősséget egyrészt a szavatossági igény érvényesítésének végrehajtásából eredő károkért: azaz nem felel az elmaradt haszonért, értékesítésért vagy támogatásért, a kutatási eredmények késedelméért vagy elmaradásáért, illetve az ezekből eredő közvetett károkért.

2. Jótállás 

Az Eladó az Európai Unió tagállamában (Magyarországon) bejegyzett jogi személy. Az Eladó jótállási szabályai és feltételei különösen jelen ÁSZF-ben kerülnek ismertetésre. Ennek keretében az Eladó kijelenti, hogy a szállított termékek anyag- és kivitelezési hibáktól mentesek. Az alábbi szabályok értelmében az Eladó a szállított termékekre 1 év jótállási időt vállal, amennyiben a termék meghibásodik, vagy nem felel meg az átadott leírásnak, illetve ha a termék jellemzői eltérnek a vásárlás előtt közzétett vagy bemutatott jellemzőktől.

Az Eladó és a Vevő továbbá megállapodhatnak a fent meghatározott időtartamnál hosszabb jótállási időben is, minden ilyen időtartam további jótállásnak minősül, ezáltal kizárólag a Felek közötti egyedi                          „Megrendelésben”               meghatározott               kritériumok               lesznek e körben irányadóak (vállalt jótállás). A jótállás nem ruházható át, annak érvényesítésére kizárólag a Vevő jogosult.

A Vevőnek a leszállított/beépített terméket az átadás után haladéktalanul ellenőriznie kell, és az esetlegesen észlelt hibákat haladéktalanul jeleznie kell az Eladónak, de legkésőbb a hiba felmerülését vagy észlelését követő öt napon belül, írásban szükséges jeleznie. Ellenkező esetben kizárt a vállalt jótállás esetén a felmerülő hibákkal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A   hiba   bejelentésekor   az    adott    termék    azonosító/gyári    számát    szükséges    megadni. A hibabejelentést office@clinomicseurope.com e-mail címen, vagy hivatalos magyarországi munkanapokon 10:00 és 17:00 óra között (közép-európai idő szerint) a +36 30 8466 840 telefonszámon lehet megtenni. A hibabejelentés során a Vevő köteles tájékoztatni az Eladót a termékhibáról. A Vevő/Megrendelő biztosítja az Eladó számára a panasz kivizsgálásának lehetőségét, különösen azáltal, hogy az alkatrészeket és az árukat a csomagolásukban ellenőrzésre maradéktalanul rendelkezésre bocsátja.

Mindenekelőtt lehetőséget kell biztosítani az Eladónak az ésszerű határidőn belül történő pótteljesítésre.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát i) szakszerűtlen üzembe helyezés ii) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, iii) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, iv) elemi kár, természeti csapás okozta.

Az Eladó kizárja a felelősséget minden olyan termékre, illetve alkatrészre vonatkozóan, amely:

  1. Használat közben vagy használaton kívül szokatlan fizikai, termikus vagy elektromos terhelésnek volt kitéve.
  2. Nem megfelelően használták: a Vevő gondatlansága vagy helytelen használata, üzemeltetése.
  3. Ha a termék a helytelen használat vagy tárolás miatt megsérült. Rendkívüli események, beleértve, de nem kizárólagosan a számítógépes vírusokat vagy az eszközökkel való egyéb, a normál működést károsító jogosulatlan interakciókat.
  4. A Vevő az Eladó ajánlásával ellentétben elmulasztotta a megelőző karbantartást. A termék megfelelő működése érdekében az Eladó előírhatja az időszakos karbantartási feladatok elvégzését. Minden olyan előírt tevékenység idetartozik, amelyet a Vevő nem végez el, vagy minden olyan tevékenység, amely ellentétes az Eladó utasításaival, vagy nem azokon alapul, vagy nem követi a termék specifikációját, vagy nem megfelelő.
  5. Amelyekkel kapcsolatban a Vevő elmulasztja a bejelentési határidőt.
  6. Ha a Vevő nem teljesíti az Eladóval szembeni (esedékes) fizetési kötelezettségét.
  7. Amennyiben a Vevő megtagadja a leszállított és telepített termék átvételét. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

Ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás ugyanakkor nem érinti a Megrendelőnek/Vevőnek a Ptk. szerinti szavatossági jogait. Ezeket a Vevő kizárólag az Eladó joga, azaz a magyar jog szerint jogosult érvényesíteni, függetlenül a jótállástól. Az Eladó biztosítja, hogy az érintett termék per,- teher és igénymentes. Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy harmadik személynek a termék vonatkozásában ne legyenek olyan jogai, amelyek a vevői jogok megszerzését és azok zavartalan gyakorlását korlátoznák vagy akadályoznák, illetve a termék vevői/megrendelői rendelkezésre bocsátását veszélyeztetnék.

3.  Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A hiba mindaddig jelentéktelen, amíg a termék rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja, vagy a termék az Eladó döntése szerint javítható.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

4.  Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározottak szerint érvényesíthető. Ha a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés a termék átvételétől számított 1 éven belül elévül.

Az Eladó kéri a vásárolt termék átvételekor történő ellenőrzést, és amennyiben a csomagolás sérült a Vevőnek ezt jeleznie szükséges a szállítónak és egyúttal kérnie kell a jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van a Vevőnek, úgy a office@clinomicseurope.com e-mail címen tudja bejelenteni a reklamációját. Az Eladó Szállítója díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben a rendelt mennyiségnél többet küldött az Eladó. Amennyiben kevesebb terméket szállított az Eladó a bejelentést követően haladéktalanul felveszi az Eladó a Vevővel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállíttatja a megrendelt terméket.

Anyag- és kivitelezési hibák vagy a telepítés hibájának bejelentése esetén az Eladó jogosult az érintett terméket megvizsgálni, valamint az összes üzemeltetési és karbantartási körülményt ellenőrizni, annak megállapítása érdekében, hogy a termék valóban hibásnak minősül-e.

A fentiek során a Vevő köteles együttműködni az Eladóval, és köteles minden szükséges intézkedést megtenni a hibavizsgálat és a hibaelhárítás megkönnyítése érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan, a reklamáció tárgyát képező alkatrészek leszerelését és az Eladóhoz való visszajuttatását, az alkalmazandó engedélyezési eljárásoknak és a megfelelő utasításoknak megfelelően. Ebben az esetben a Vevőnek be kell tartania az Eladó csomagolási és szállítási utasításait. A szállítási költségek és az Eladó telephelyére történő szállítás a Vevő felelőssége. A visszaküldött alkatrész átvételekor az Eladó megvizsgálja azokat, hogy meggyőződjön arról, hogy hibás vagy üzemképes állapotban vannak-e, és tájékoztatja a Vevőt az eredményekről.

Megalapozott reklamáció esetén az Eladó megtéríti a szállítási költségeket az eredeti beszerelési helyről a rendeltetési helyre, illetve a vissza útra is. Ha a bejelentett hibát ténylegesen a termék vagy annak valamelyik alkatrésze okozza, az Eladó megtéríti a termék és az érintett alkatrész(ek) szükséges vizsgálati költségeit, valamint a további teljesítés (az együttműködési kötelezettség teljesítése) költségeit, beleértve különösen a szállítási, infrastrukturális, munka- és anyagköltségeket. A szavatosság nem terjed ki a hibás termék vagy termékelem szétszerelésére és eltávolítására, illetve a hibás alkatrész újbóli beszerelésére, ha az Eladónak eredetileg nem volt beépítési kötelezettsége.

Az Eladó visszaküldi a javított vagy cserealkatrészeket, miután ellenőrizte, hogy a visszaküldött alkatrész valóban hibás-e, és alapvetően annak megállapítására, hogy a Vevő jogosult-e a szavatossági igény érvényesítésére. A jótállás/szavatosság alkalmazhatóságával összefüggésben a Eladó fenntartja a jogot a következők kivizsgálására: (i) a Eladó kérheti, hogy a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladó által adott utasításoknak megfelelően tárolták, karbantartották és üzemeltették, a Vevő (ii) igazolja, hogy a szokásos ipari gyakorlatnak megfelelően tárolták (iii) bármely személy gondatlansága, a megfelelő kezelés elmulasztása vagy baleset esetén kizárható, és (iv) a Vevő kifizette a termékekkel kapcsolatos összes számlát vagy bármely más, az Eladónak járó díjat.

Az Eladó felel a cserealkatrész vagy termék leszállításáért és beszereléséért, amennyiben ez eredetileg ez az Eladó feladata volt. Cserealkatrészek küldésekor megbízhatja a Vevőt az alkatrész beszerelésére, ha az adott Vevő megfelelő oktatásban részesült a beszerelésre vonatkozóan, és a kapott információk nyilvánvalóak a felhasználó számára. A Vevő köteles a beszerelést az Eladónak bejelenteni (tájékoztatási kötelezettség).

5.  Jogérvényesítés, panaszkezelés

Panaszügyintézés

A Vevő/Megrendelő a termékkel kapcsolatos kifogásait a Kft-nél terjesztheti elő (1138 Budapest, Révész u. 19-21. fszt. 1b.). A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz/Megrendelőhöz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

VIII. Szellemi tulajdon-jogok védelme

Az Eladó termékeihez kapcsolódó technológia, mint műszaki jellegű szellemi alkotás iparjogvédelem alá tartozik, egyúttal szerzői jogi védelem alá is esik. Ezáltal tilos az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül a nevezett műszaki jellegű alkotás harmadik fél részére történő továbbadása, engedély nélküli hasznosítása.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: A megrendelés visszaigazolásától él.